ขยะติดเชื้อในยุคโควิด-19 กำจัดถูกวิธีลดการแพร่เชื้อ

ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด ทำให้มีการใช้หน้ากากอนามัย และชุดตรวจ Antigen Test Kit ซึ่งถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ หากกำจัดไม่ถูกวิธี สำหรับขยะติดเชื้อจะต้องมีการคัดแยกและเก็บขยะติดเชื้ออย่างมิดชิดก่อนส่งกำจัด โดยจะต้องคัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพราะหากทิ้งไปด้วยกันจะทำให้ขยะทั่วไปกลายเป็นขยะติดเชื้อ ทำให้เพิ่มปริมาณขยะติดเชื้อมากขึ้น คัดแยกทิ้งชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อย่างไร ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ชุดตรวจ Antigen Test Kit สามารถแยกทิ้งได้เป็น 2 ส่วน คือ…

บริการจัดหาพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรมแบบ One Stop Service

บริการงานพยาบาลประจำโรงงานแบบ One Stop Service WE CARE GROUP เราใส่ใจเรื่องงานแพทย์และพยาบาลประจำสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการอย่างครบวงจรแบบ One Stop Service โดยทีมงานที่ถูกคัดสรรมาและมีความชำนาญในสายอาชีพ มีใบรับรองวิชาชีพอย่างถูกต้อง   บริการจาก WE CARE GROUP - บริการจัดหาแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญ - จัดหายาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในห้องพยาบาลประจำโรงงาน - บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล มีการตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนประสานงานส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง - บริการประสานงานทีมตรวจสุขภาพประจำปี จัดหาโปรแกรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน - บริการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพฉีดให้กับพนักงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน - บริการเก็บและขนขยะติดเชื้อ บริการกำจัดขยะติดเชื้อ จากโรงพยาบาลเอกชน โรงงานต่าง ๆ พร้อมส่งตรงถึงเตาเผา ซึ่งเราได้รับใบอนุญาตการกำจัดขยะมูลฝอย…